จำนวนผู้ใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้14
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1403
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้14
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4035
mod_vvisit_counterเดือนนี้2626
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว13852
mod_vvisit_counterทั้งหมด1742773

งานบัญชีและภาษีอากร

งานบัญชีและภาษีอากร

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมสำหรับการให้บริการด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อกิจการของท่าน  เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ท่านสามารถตัดสินใจเลือกปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องและทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี โดยไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี ซึ่งนั่นย่อมทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของสำนักงานและพนักงานบัญชี แต่ยังคงได้รับทราบข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลา

ขอบเขตของงานบริการรับทำบัญชี

1. ให้คำแนะนำในการวางระบบบัญชี หลักการจัดทำเอกสารที่ต้องใช้ในธุรกิจเพื่อการควบคุมภายในที่ดี

2. วางแผนภาษีอย่างรัดกุมครอบคลุมธุรกิจทุกประเภท เพื่อให้กิจการเสียภาษีอย่างประหยัดและถูกต้องตามแนวทางที่ประมวลรัษฎากรกำหนด

3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อการบันทึกบัญชี

4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและประกันสังคม

5. บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

และจัดทำบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

6. จัดทำประมาณการกลางปี และยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ต่อกรมสรรพากร

7. จัดทำงบการเงินประจำปีและเอกสารประกอบยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจและยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมงบการเงินต่อกรมสรรพากร

บริการเพิ่มเติม

1.จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.จัดทำงบการเงินรายเดือน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ต่อเนื่องและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่กิจการของท่านมากที่สุด

3.จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)

4.บริการติดตั้งระบบ Lan พร้อมจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS

รายละเอียดของบริการ

 

1.    บริการด้านบัญชี

•บริการจัดทำบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด

•จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย

•นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

•จัดทำรายงานการเงิน บัญชีแยกประเภท สมุดรายวันต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดส่งมอบให้กิจการเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

•จัดหาผู้สอบบัญชีโดยความเห็นชอบของกิจการ เพื่อทำการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องในงบการเงิน

•จัดทำและนำส่ง ภ.ง.ด.50 พร้อมงบการเงินของกิจการแก่กรมสรรพากร และนำส่งงบการเงินพร้อมทั้งเอกสารอื่นแก่กรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

2.    บริการด้านภาษีและประกันสังคม

1)    ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)

- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)

- จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน

- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2)    ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย

- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)

- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (สบช.3),

แบบรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)

- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

บริการเพิ่มเติม

1.จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.จัดทำงบการเงินรายเดือน ได้แก่ งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) เพื่อให้ทราบถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ต่อเนื่องและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่กิจการของท่านมากที่สุด

3.จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)

4.บริการติดตั้งระบบ Lan พร้อมจำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS