ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานการบัญชีและกฏหมายทรัพย์ทนา

บริการของเรา

 

 

 

งานด้านบริการของสำนักงานทรัพย์ทนา การบัญชี และกฎหมาย

 

สำนักงานฯได้ให้บริการด้านบัญชีและภาษีอากรทั้งระบบตลอดจนการให้คำปรึกษาต่อธุรกิจท่าน เช่น ธุรกิจซื้อมา-ขายไป ธุรกิจบริการ-รับจ้าง  ธุรกิจผลิต-เพื่อขาย อุตสาหกรรมต่างๆ การติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี
■ เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง  ถูกต้อง ตรวจสอบได้ 
■ จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี (พรบ.การบัญชี ) และตามกฏหมายภาษีอากร เพื่อประโยชน์ในการนำงบการเงินไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
■ จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูกกรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลัง
ทางสำนักงานฯ ขอเรียนเสนองานบริการและการให้บริการ  ด้านบัญชีและภาษีอากรให้กับบริษัทท่าน  โดยมีรายละเอียดขอบข่ายของงานหรือหน้าที่ที่จะนำเสนอต่อท่านดังต่อไปนี้

ด้านบัญชี

 1. จัดทำบัญชีในสมุดรายวัน  ต่างๆ (ด้วยคอมพิวเตอร์)
 2. วิเคราะห์รายการบัญชี บันทึกรายการบัญชีและภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
 3. ออกงบการเงิน รับรองงบการเงิน  โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และยื่นงบการเงินต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
 4. สรุปผลประกอบการเป็นรายไตรมาส (3 เดือน)

หมายเหตุ 1.ไม่รวมถึงบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้  และบัญชีสินค้าคงคลังอื่น

 

ด้านภาษีอากร

 1. ตรวจสอบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีเงินเดือนของพนักงาน  และภาษีหัก ณ. ที่จ่ายอื่นๆในแต่ละเดือน  และเตรียมแบบและยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร  (ภพ.30,ภงด.1,3,53,ภธ.40)
 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
 3. ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
 4. ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี  (ภงด.50)ต่อกรมสรรพากร
 5. สรุปภาษีเงินเดือน  ค่าแรงรายวัน  และยื่นแบบ  (ภงด.1 ก) ต่อกรมสรรพากร
 6. วางแผนภาษีอากร  และให้คำปรึกษาอื่นๆ เกี่ยวกับภาษีอากรทุกประเภท

ด้านประกันสังคม

 1. จัดทำ ตรวจสอบ และยื่นเงินประกันสังคมของพนักงาน ทุกเดือน  ต่อสำนักงานประกันสังคม
 2. ให้คำปรึกษาด้านการขอใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิการเบิกเงินต่างๆ ตามกฎหมายประกันสังคม

 

ด้านกฎหมาย

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย อรรถคดีต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่าน

 

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น  ทางสำนักงานฯ ขอเสนอค่าบริการวิชาชีพดังกล่าวสำหรับหนึ่งกิจการเป็นรายเดือนโดยคิดค่าบริการด้านบัญชีและภาษีอากร เริ่มต้นเดือนละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  ค่าบริการดังกล่าวไม่รวมถึงการเดินทางไปตรวจงานยังต่างจังหวัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายพูดคุยถึงรายละเอียดของงานได้ที่ 02-769-8178,081-453-5517,085-199-0517 คุณต้อม,คุณอ๋อย

ทางสำนักงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่าน  และสำนักงานฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ให้บริการแก่ท่านด้วยดีตลอดไป